واحد سازمانی
کاظم حلاجی نهر
نام کارمند :کاظم نام خانوادگی:حلاجی نهر
سمت سازمانی :مسئول امور حفاری و جابجایی تاسیسات شماره تماس :