واحد سازمانی
اسماعیل رجبی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:رجبی
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :35237759