واحد سازمانی
رسول شایان
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:شایان
سمت سازمانی :مسئول امور نظارت بر خدمات شهری شماره تماس :