واحد سازمانی
ابراهیم  ساجد
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:ساجد
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :