واحد سازمانی
علی قائمی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:قائمی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :