واحد سازمانی
ناصر اکبری بقال
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:اکبری بقال
سمت سازمانی :رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :