واحد سازمانی
رسول صبور
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:صبور
سمت سازمانی :کارشناس املاک شماره تماس :