واحد سازمانی
حسین  محمد علیزاده سلطانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:محمد علیزاده سلطانی
سمت سازمانی :کارشناس ثبتی شماره تماس :09149169949