واحد سازمانی
امید نوری
نام کارمند :امید نام خانوادگی:نوری
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :