واحد سازمانی
پرویز  ذاکری
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:ذاکری
سمت سازمانی :رئیس حسابداری شماره تماس :