واحد سازمانی
امیر رضا مهدی زاده
نام کارمند :امیر رضا نام خانوادگی:مهدی زاده
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری شماره تماس :