واحد سازمانی
سید حامد هاشمی
نام کارمند :سید حامد نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :کارشناس مکانیک (ناظر تاسیسات) شماره تماس :