واحد سازمانی
مصطفی جعفری
نام کارمند :مصطفی نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :کارشناس برق (ناظر تاسیسات) شماره تماس :