واحد سازمانی
هادی صلاحی
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:صلاحی
سمت سازمانی :کارشناس عمران (ناظر پروژه ها) شماره تماس :