واحد سازمانی
مهدی سلیمانی فر
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:سلیمانی فر
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :