واحد سازمانی
توحید  فرغی خسروشاهی
نام کارمند :توحید نام خانوادگی:فرغی خسروشاهی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :