واحد سازمانی
صالح سلامی
نام کارمند :صالح نام خانوادگی:سلامی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی ( طرح تفصیلی ) شماره تماس :