واحد سازمانی
علی  مروتی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:مروتی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی ( طرح تفصیلی ) شماره تماس :