واحد سازمانی
رسول طهماسبی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:طهماسبی
سمت سازمانی :کارشناس صدور پروانه , کارشناس GIS شماره تماس :