واحد سازمانی
سمیه مرتضایی
نام کارمند :سمیه نام خانوادگی:مرتضایی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی ( طرح تفصیلی ) شماره تماس :