واحد سازمانی
یوسف نجاتی
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:نجاتی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :