واحد سازمانی
حسین  محمدزاده
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:محمدزاده
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی ( بر و کف و گذربندی ) شماره تماس :