واحد سازمانی
اسماعیل سعادتی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:سعادتی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی ( مامور بازدید ) شماره تماس :