واحد سازمانی
امیر خلصی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:خلصی
سمت سازمانی :کارشناس مالی شماره تماس :