واحد سازمانی
میثم شبانزاده غازانی
نام کارمند :میثم نام خانوادگی:شبانزاده غازانی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی و معماری ( تایید نقشه ) شماره تماس :