واحد سازمانی
جعفر جواد پور
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:جواد پور
سمت سازمانی :انباردار , امین اموال شماره تماس :