واحد سازمانی
لیلا نومی
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:نومی
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ مالی شماره تماس :