واحد سازمانی
محمد  حنیفی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:حنیفی
سمت سازمانی :کارشناس مهندسان ناظر ( مقررات ملی ساختمان ) شماره تماس :