واحد سازمانی
ایرج محمد خانی
نام کارمند :ایرج نام خانوادگی:محمد خانی
سمت سازمانی :محاسب ( ممیز املاک ) شماره تماس :