واحد سازمانی
مهدی  شجاعی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:شجاعی
سمت سازمانی :محاسب ( ممیز املاک ) شماره تماس :