واحد سازمانی
محمد حضرتی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:حضرتی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :