واحد سازمانی
میر ابوالفضل حسینی
نام کارمند :میر ابوالفضل نام خانوادگی:حسینی
سمت سازمانی :کارشناس فضای سبز شماره تماس :