واحد سازمانی
محمد  قندگر
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:قندگر
سمت سازمانی :کارشناس خبری- مسئول وبسایت خبری منطقه شماره تماس :196