واحد سازمانی
حسینعلی ساعدی
نام کارمند :حسینعلی نام خانوادگی:ساعدی
سمت سازمانی :مسئول فناوری اطلاعات شماره تماس :131