واحد سازمانی
ابوالفضل  کریمی فرد
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:کریمی فرد
سمت سازمانی :کارشناس عمران (ناظر پروژه ها) شماره تماس :