واحد سازمانی
جواد  پرتوی ثمر خزان
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:پرتوی ثمر خزان
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ شهرسازی و معماری شماره تماس :