واحد سازمانی
مهدی زبردست
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:زبردست
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :