واحد سازمانی
امید علی احمدی
نام کارمند :امید علی نام خانوادگی:احمدی
سمت سازمانی :حفاظت فیزیکی شماره تماس :35265207