پیوندهای ضروری

 
تاریخ : دوشنبه 15 دي 1399     |     کد : 4244

تجدید مزایده عمومی شهرداری منطقه8تبریز

چيزى كه از ارزشتان بكاهد، بر زبان جارى نكنيد.  امام حسین(ع)

 شهرداریمنطقه هشت تبریز در نظردارد به استناد مجوز ماًخوذه تعداد 11 باب سرقفلی واحد تجاری منطقه را به صورت نقدی  از طریق مزایده به فروش برساند ونیز تعداد 7 باب از واحدهای خود از طریق مزایده بصورت اجاره بشرح جدول زیر واگذار نماید.لازم بذکر می باشد.(تعداد9 واحد تجاری بصورت قرارداد واگذاری و2 واحد تجاری بصورت سندسرقفلی) و برای واحد های اجاره در ردیف یخچال صادقیه، بایستی دارای سابقه کاری مرتبط با موضوع مزایده به مدت 3 سال باشد. ونیز داوطلبان برای ردیف های سرویس بهداشتی مولانا و راسته کوچه و باغ گلستان و جلوی مسجد اصفهانیان، بایستی دارای شرکت خدماتی با سابقه کار حداقل 3 سال درزمینه خدماتی باشد. بدیهی است تشخیص این موضوع از اختیارات اعضای کمیسیون مزایده می باشد. لازم به توضیح است که تحویل وصدور قرارداد ویا تنظیم سند به نام برندگان مزایده پس از تسویه حساب کامل مقدور خواهد شد و داوطلبین می توانند جهت اخذ  اسناد  مزایده از تاریخ  نشر آگهی تاساعت  30 : 12 مورخه  29/10/1399 پس از واریز مبلغ -/000/400 ریال به حساب جاری شماره 100786568039 نزد شعبات بانک شهر به نام منطقه هشت شهرداری تبریز بابت خرید اسناد مزایده، با در دست داشتن اصل فیش بانکی به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی - پل قاری- ابتدای کوچه مجتهدلر - شهرداری منطقه هشت – مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 00: 12روز سه شنبه مورخه 30/10/1399 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع بولوار علامه طباطبایی - پل قاری- ابتدای کوچه مجتهدلر ساختمان منطقه هشت شهرداری تحویل نمایند.
ردیف آدرس شماره بخش نوع کاربری مساحت قیمت پایه برای هر متر مربع به ریال قیمت پایه کل  به ریال مبلغ سپرده به ریال توضیحات
1 تربیت غربی –پاساژ ارادت طبقه زیرزمین 21B 7 سرقفلی تجاری 37/7 290/000/000 10/933/000/000 546/650/000 قرارداد واگذاری
2 تربیت غربی –پاساژ ارادت طبقه زیرزمین 13B 7 سرقفلی تجاری 38/44 260/000/000 9/994/400/000 499/720/000 قرارداد واگذاری
3 تربیت غربی –پاساژ ارادت طبقه زیرزمین 14B 7 سرقفلی تجاری 44/6 250/000/000 11/150/000/000 557/500/000 قرارداد واگذاری
صفحه یک از چهار صفحه
 
 
 
ردیف آدرس شماره بخش نوع کاربری مساحت قیمت پایه برای هر متر مربع به ریال قیمت پایه کل  به ریال مبلغ سپرده به ریال توضیحات
4 تربیت غربی –پاساژ ارادت طبقه زیرزمین 1B 7 سرقفلی تجاری 37/25 300/000/000 11/175/000/000 558/750/000 قرارداد واگذاری
5 میدان نماز-خیابان مطهری-پاساژ مطهری-طبقه اول 10 8 سرقفلی تجاری 31 110/000/000 3/410/000/000 170/500/000 قرارداد واگذاری
6 پل قاری-کوچه مجتهدیها-پاساژ امیریه-طبقه اول 34 8 سرقفلی تجاری 18/8 90/000/000 1/692/000/000 84/600/000 سند سرقفلی
7 پل قاری-کوچه مجتهدیها-پاساژ امیریه-طبقه اول 35 8 سرقفلی تجاری 19 90/000/000 1/710/000/000 85/500/000 سند سرقفلی
8 زیر پله عابر گذر گرجیلر(1) بطرف خیابان فردوسی -- - سرقفلی تجاری 16/25 2/600/000/000 42/250/000/000 2/112/500/000 قرارداد واگذاری
9 زیر پله عابر گذر گرجیلر(2) بطرف گرجیلر -- - سرقفلی تجاری 16/10 2/800/000/000 45/080/000/000 2/254/000/000 قرارداد واگذاری
10 پاساژ صدرا 6 8 سرقفلی تجاری همکف
14/41
زیر زمین 12/79
یکجا(سرقفلی مغازه وزیرزمین) 7/044/000/000 352/200/000 قرارداد واگذاری
11 پاساژ صدرا 7 8 سرقفلی تجاری همکف
13/5زیر زمین 11/70
یکجا(سرقفلی مغازه وزیرزمین) 6/572/000/000 328/600/000 قرارداد واگذاری
صفحه دو از چهار صفحه
 
 
  واحد های اجاره  
ردیف آدرس مساحت (مترمربع) نوع واگذاری
مدت اجاره
اجاره بهای ماهانه برای سال اول (به ریال) اجاره بهای ماهانه برای سال دوم    (به ریال) اجاره بهای ماهانه برای سال سوم (به ریال) مجموع اجاره بهای سه ساله (به ریال) مجموع اجاره بهای یک ساله (به ریال) مجموع سپرده به ریال
1 یخچال صادقیه واقع در بازار صادقیه 360 قرارداد اجاره بمدت 3سال 70/000/000 84/000/000 100/000/000 3/048/000/000 -------- 152/400/000
 
 
2
 
خانه نیکدل واقع در خیابان مقصودیه
1500 قرارداد اجاره زیر زمین وهمکف و اول به عنوان کافه کتاب وهنر بمدت 3 سال 150/000/000 170/000/000 -/000/000/190 6/120/000/000 -------- 630/000/000
3 کالسکه بستنی و نوشیدنی پیاده راه ارک واقع در پیاده راه ارک 18 قرارداد اجاره بستنی فروشی بمدت 1 سال
 
110/000/000 ------ ------ ------ 1/320/000/000 66/000/000
4 سرویس بهداشتی واقع در مولانا -- قرارداد اجاره بمدت 1سال 40/000/000 ------ ------ ------ 480/000/000 24/000/000
5 سرویس بهداشتی واقع در راسته کوچه -- قرارداد اجاره بمدت 1سال 40/000/000 ------ ------ ------ 480/000/000 24/000/000
6 سرویس بهداشتی واقع در باغ گلستان -- قرارداد اجاره بمدت 1سال 10/000/000 ------ ------ ------ 120/000/000 6/000/000
7 سرویس بهداشتی واقع در خیابان جمهوری، جلوی مسجد اصفهانیان  
--
 
قرارداد اجاره بمدت 1سال
30/000/000 ------ ------ ------ 360/000/000 18/000/000
 
 
صفحه سه از چهار صفحه
 
 
 
 
-/توضیحات:
  1)هزینه کلیه مخارج پرسنل ونگهداری و مصرفی اعم از (آب و برق وگاز و تلفن ) وغیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
2) متراژ (مساحت) وقیمت نهایی واحد های تجاری در زمان تحویل به خریدار، مساحی وبر اساس آن محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد وملاک عمل طرفین مساحی زمان تحویل می باشد وخریدار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
3) واحد های تجاری بصورت قرارداد واگذاری توسط صاحبان پاساژها واگذار خواهد شد وبه واحد های تجاری که تحت مالکیت شهرداری می باشد، راساً توسط شهرداری قرارداد واگذاری با ضوابط مربوطه صادر خواهد شد و به واحد های تجاری که درمالکیت غیر
می باشند به صورت معرفی به آنها صدور قرارداد خواهد شد که از ضوابط ومقرارت آن پاساژ تبعیت خواهد نمود و شهرداری تعهدی به ارائه سند رسمی و تفکیکی نخواهد داشت.
4)کلیه واحد های تجاری بصورت واگذاری توسط صاحب پاساژخواهد شدو واحد های سرقفلی موضوع مزایده فاقد هر گونه انشعابات مجزا می باشد.
5) ملاک عمل موقعیت واحد های تجاری برابر پلان های موجود در مدارک مزایده می باشد و مغایرتهای احتمالی شماره گذاری با این پلانها رسیدگی خواهد شد.
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 30/13 روزسه شنبه مورخه 30/10/1399 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- سپرده شرکت در مزایده 5% قیمت کل  هر یک از واحد ها می باشد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هرگاه برندگان اول ودوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد .شد
- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد معامله مندرج میباشد.
 


PDF چاپ چاپ