پیوندهای ضروری





 
تاریخ : سه شنبه 31 ارديبهشت 1398     |     کد : 3091

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی منطقه 8 شهرداری تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.

واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت  00 : 13 مورخه 12/03/1398 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30: 13 روز دوشنبه مورخه 13/03/1398 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .


PDF چاپ چاپ