پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397     |     کد : 2747

آگهی مناقصه عمومی منطقه هشت شهرداری تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید.

واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1397/09/15 تا ساعت  13 مورخه 1397/09/27 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30: 13 روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .

  عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
1 بهسازی و کفسازی بازار کفاشان ومحدوده بازار بزرگ تبریز 2/000/000/000 100/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
2 بهسازی و کفسازی ادامه بازار صفی، بازار سیگار فروشان ومحدوده بازار تبریز 1/500/000/000 75/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
3 اجرای سر درب کوچه سید علی حکیم 2/000/000/000 100/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری یا اشخاص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی
4 مرمت جداره های کوچه سید علی حکیم (کوچه مسجد جامع تبریز) (تجدید مناقصه) 1/700/000/000 85/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری یا اشخاص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی
5 جدول گذاری و ترمیم جداول و کف در خیابانهای جمهوری، شهید مطهری، شریعتی شمالی، شریعتی جنوبی، سه راه امین، شهید بهشتی، فردوسی، تربیت غربی، ارتش جنوبی و سایر معابر سطح منطقه(تجدید مناقصه) 2/000/000/000 100/000/000  
پایه پنج در رشته  ابنیه یاراه وترابری

 
6 تهیه واجرای آسانسور ساختمان معاونت خدمات شهری منطقه(تجدید مناقصه) 2/150/000/000 107/500/000 دارای پروانه طراحی ومونتاژ وکسب
7 احداث سرویس بهداشتی در تیمچه شعربافان ودالان حاج علی اکبر بزرگ 3/000/000/000 150/000/000  
پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
8 احداث سرویس بهداشتی در سرای شاهزاده کوچک وسرای میرزا شفیع 2/900/000/000 145/000/000  
پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
9 اجرای سرویس بهداشتی خیابان جمهوری 5/750/000/000 287/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه
 
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت14:30روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند.
- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد


سعید احمدی