پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2690

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

خروس های قرمز

نصب المان خروس توسط منطقه هشت شهرداری

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، المان خروس در راستای تداوم زیباسازی شهری توسط عوامل زحمتکش حوزه معاونت خدمات شهری منطقه هشت شهرداری در مسیر پل فلسطین به طرف بازار نصب شد.


محمد قندگر