پیوندهای ضروری


 
تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2448

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز از تقدیر و تشکر اصناف وهیئت وامنای بازار بزازان (پارچه فروشان) در راستای اتمام کف سازی ومرمت بازار بزازان خبرداد.

هیئت امنا و اهالی وکسبه بازار بزازان در راستای اتمام پروژه کف سازی ومرمت بازار بزرگ بزازان تبریز از مساعدتها و راهنمائی های سرپرست محترم منطقه هشت شهرداری کمال تشکر و قدردانی را نمودند

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز: با توجه به اتمام پروژه کف سازی ومرمت بازاربزرگ بزازان اهالی آن بازاردر راستای اتمام مرمت و کف سازی بازاربزرگ بزازان از مساعدت ها و راهنمایی های بی وقفه سرپرست محترم  منطقه هشت ازمحل پروژه، کمال تشکر وقدردانی را نمودند.   

  
  


سعید احمدی