پیوندهای ضروری

 
 مدیران

 

 

·         مدیران حوزه شهردار :

o        مسئول دفتر شهردار منطقه: نوید باقر پور | تلفن تماس: 35265208 – 041

       سرپرست  امور ارتباطات: سعید احمدی | تلفن تماس: 63 73 23 35 – 041

o        مدیر حراست: رضا کیانی | تلفن تماس: 07 52 26 35 – 041

o        مدیر امور حقوقی: کاظم عبدی | تلفن تماس: 35237558 – 041

o        مدیر سرمایه گذاری و مشارکت:  | تلفن تماس: 35237558 – 041

o        سرپرست اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: علی شعاری | تلفن تماس: 35265208 – 041

o        مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات: سیّد محمود صالحی پناهی | تلفن تماس: 35233088 – 041

o      مسئول امور فرهنگی : میر عادل موسوی | تلفن تماس: 041 -

 

·         مدیران حوزه معاونت اداری و مالی :

o        رییس اداره  مالی: محمد رضا شیخ الدینی | تلفن تماس: 35265258 – 041

o        مدیر امور اداری: کریم عباسی | تلفن تماس: 35237115 – 041

o        مدیر درآمد: ابراهیم آقابالائی بقائی | تلفن تماس: 5265209 – 041

o        رییس اداره املاک و مستغلات: احمد کارگر بهنام | تلفن تماس: 35236252 – 041

o        مسئول دبیرخانه: رحیم زاد نجف | تلفن تماس: 35265201 – 041

o        مسئول انفورماتیک: سعید احمدی | تلفن تماس: 35265201 – 041

 

·         مدیران حوزه معاونت شهرسازی :

o        رئیس شهرسازی: کاظم دلفکار| تلفن تماس: 35265201 – 041

o        مسئول اجرای احکام: جعفر احسانی | تلفن تماس: 35265201 – 041

o        مدیر ماده صد: یوسف آبش | تلفن تماس: 35265201 – 041

 

·         مدیران حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی :

o        مدیر فضای سبز: میرابوالفضل حسینی | تلفن تماس: 32818103 – 041

o        مسئول امور شهری: رسول شایان | تلفن تماس: .......................... – 041

o        مسئول ماشین آلات: روح اله فرخی | تلفن تماس: .......................... – 041

o        مسئول کارگاه امانی: حسین فرج زاده | تلفن تماس: 32276121 – 041

o        مسئول زیباسازی: حضرتی | تلفن تماس: .......................... – 041

 

·         مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی :

o        مسئول امور قراردادها: مجید جلالی میلانی | تلفن تماس: 35267311 – 041

o        مسئول حفاری: کاظم حلاجی | تلفن تماس: .......................... – 041