پیوندها 
 
 معاون خدمات شهری
معاون خدمات شهری و اجرائی منطقه 8
امیر رضا مهدی زاده