واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:کیانی
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :35265207