واحد سازمانی
نام کارمند :یاشار نام خانوادگی:صندوق ساز
سمت سازمانی :معاون فنّی و عمرانی شماره تماس :35267311