واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:پاک نهاد
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :35265208