واحد سازمانی
محمد رسول شایان
نام کارمند :محمد رسول نام خانوادگی:شایان
سمت سازمانی :مسئول امور نظارت بر خدمات شهری شماره تماس :35259094