واحد سازمانی
یداله ابراهیم پور
نام کارمند :یداله نام خانوادگی:ابراهیم پور
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری شماره تماس :35259093