واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:حلاج حسّاس
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری شماره تماس :35259093